Avís legal

1. Informacion legal i acceptació

Aquestes disposicions regulen l’ús del servei del lloc web https://lagranfamiliamediterranea.com (en endavant, el «lloc web») que RIMA GASTRONÓMICA S.L. posa a disposició de les persones usuàries d’internet. RIMA GASTRONÓMICA S.L., amb domicili social a l’av. Villa Parra Palomera núm. 60, 29602 Marbella, Màlaga, Espanya i CIF B93735702.

L’accés al lloc web és gratuït amb l’excepció del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per les persones usuàries. L’accés i l’ús del lloc web atribueix la condició de persona usuària del lloc web (en endavant, la «persona usuària») i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, així com les seves modificacions. La prestació del servei del lloc web té una durada limitada al moment en què la persona usuària es trobi connectada al lloc web o a algun dels serveis que s’hi faciliten. Per tant, la persona usuària ha de llegir atentament aquest avís legal cada vegada que vulgui utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest avís legal poden patir modificacions. Alguns serveis del lloc web accessibles per a les persones usuàries o exclusius per a la clientela de RIMA GASTRONÓMICA, SL poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest avís legal i hauran de ser acceptades per la persona usuària abans que s’iniciï la prestació del servei corresponent. RIMA GASTRONÓMICA, SL no assegura que el lloc web compleixi les legislacions d’altres països, totalment o parcialment. Si la persona usuària resideix o té el domicili a qualsevol altre lloc i decideix accedir i/o utilitzar aquest lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc i s’haurà d’assegurar que aquest accés i/o ús compleix la legislació local aplicable. RIMA GASTRONÓMICA, SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web, que són, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els codis font (en endavant, els «continguts»), són propietat de RIMA GASTRONÓMICA, SL o de tercers, sense que es pugui considerar cedit a la persona usuària cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, tret dels que resultin estrictament necessaris per a l’ús del lloc web. Les marques, els noms comercials o els signes distintius són titularitat de RIMA GASTRONÓMICA, SL o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al lloc web atribueix cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats. En virtut del que s’estableix en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit de RIMA GASTRONÓMICA, SL o del tercer titular dels drets afectats. La persona usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de RIMA GASTRONÓMICA, SL i/o de tercers.

3. Condicions d’ús del lloc web

3.1 General

La persona usuària reconeix i accepta que l’accés i l’ús del lloc web té lloc lliurement i conscientment, sota la seva responsabilitat exclusiva. La persona usuària s’obliga a fer un ús correcte i lícit del lloc web d’acord amb la llei, aquest avís legal, la bona fe i l’ordre públic. La persona usuària respondrà davant de RIMA GASTRONÓMICA, SL o davant de tercers per qualssevol danys i perjudicis que es poguessin produir com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Queda expressament prohibit l’ús del lloc web amb fins lesius de béns o interessos de RIMA GASTRONÓMICA, SL o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, els servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de RIMA GASTRONÓMICA, SL o de tercers. També queden prohibides les accions següents:

 • L’ús de virus informàtics o qualsevol altre codi, fitxer o programa que estigui danyat o destinat a interrompre, danyar o limitar el funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions o bé danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o altra informació de RIMA GASTRONÓMICA, SL o de qualsevol tercer.
 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, servidors o xarxes connectades als serveis o incomplir els requisits, els procediments, les polítiques o les regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • Fer servir seqüències de comandaments automatitzats o screen scraping per recopilar informació o interactuar amb RIMA GASTRONÓMICA, SL.
 • Recuperar dades de manera sistemàtica o altres continguts de RIMA GASTRONÓMICA, SL per crear, directament o indirectament, en descàrregues individuals o múltiples, una col·lecció de dades, ja sigui manualment o per mitjà de bots, rastrejadors o similars. Accedir, manipular o utilitzar àrees no públiques del lloc de web, els sistemes informàtics de RIMA GASTRONÓMICA, SL o els sistemes dels seus proveïdors.
 • Qualsevol intent de provar la vulnerabilitat de qualsevol sistema o xarxa de RIMA GASTRONÓMICA, SL o violar qualsevol mesura de seguretat o autenticació.
 • Falsificar o alterar qualsevol informació de RIMA GASTRONÓMICA, SL.
 • Intentar desxifrar, descompilar o desassemblar el programari de RIMA GASTRONÓMICA, SL o de tercers.
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets d’autor i altres dades identificatives de RIMA GASTRONÓMICA, SL o de tercers incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que es puguin inserir en els continguts.
 • Col·laborar amb un tercer per fer qualsevol de les conductes descrites.

3.2 Continguts

La persona usuària es compromet a fer servir els continguts d’acord amb la llei, aquest avís legal, la bona fe i l’ordre públic, així com la resta de condicions, reglaments i instruccions que, si escau, podrien ser aplicables d’acord amb el que s’estableix en la clàusula primera. Amb caràcter merament enunciatiu i d’acord amb la legislació vigent, la persona usuària s’ha d’abstenir de:

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte en els casos autoritzats per la llei o consentits expressament per RIMA GASTRONÓMICA, SL per escrit o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació, si escau.
 2. Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que es puguin considerar programari o base de dades d’acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de la persona usuària o d’un tercer.
 3. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrats del lloc web, així com les bases de dades que RIMA GASTRONÓMICA, SL posi a disposició de les persones usuàries.
 4. Obtenir o intentar obtenir els continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament al lloc web o, en general, diferents dels que s’utilitzin habitualment a internet perquè no impliquen cap risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels serveis.

3.3 Introducció d’enllaços al lloc web

Les persones usuàries que vulguin introduir enllaços des dels seus llocs web propis al lloc web han de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement d’aquestes eviti les responsabilitats derivades de la llei:

 1. L’enllaç només pot vincular amb la pàgina d’inici o pàgina principal del lloc web, però no la pot reproduir de cap manera (enllaços en línia, còpia dels textos, gràfics, etc.).
 2. En tot cas queda prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’internet diferents de les del lloc web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al lloc web de manera que:
  1. es produeixi, o es pugui produir, error, confusió o engany en les persones usuàries sobre la veritable procedència del servei o els continguts;
  2. suposi un acte de comparació o imitació deslleial;
  3. serveixi per aprofitar la reputació de la marca i el prestigi de RIMA GASTRONÓMICA, SL; o
  4. de qualsevol altra manera que estigui prohibida per la legislació vigent.
 3. No es pot fer, des de la pàgina que introdueix l’enllaç, cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre RIMA GASTRONÓMICA, SL, el seu equip directiu, els seus socis, el seu personal o la seva clientela ni sobre la qualitat dels serveis que presta.
 4. En cap cas no es pot expressar, a la pàgina en què s’ubiqui l’enllaç, que RIMA GASTRONÓMICA SL ha donat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
 5. Queda prohibit l’ús de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o de qualsevol altre signe distintiu de RIMA GASTRONÓMICA, SL dins la pàgina del remitent, excepte en els casos permesos per la llei o autoritzats expressament per RIMA GASTRONÓMICA, SL, per escrit i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe al lloc web de la manera que s’estableix en aquesta clàusula.
 6. La pàgina que estableixi l’enllaç ha de complir fidelment la llei i en cap cas no pot disposar o enllaçar continguts propis o de tercers que:
  1. siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i els bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.);
  2. indueixin o puguin induir en la persona usuària la falsa concepció que RIMA GASTRONÓMICA, SL subscriu, defensa, s’adhereix o dona suport de qualsevol manera a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;
  3. resultin inapropiats o no pertinents per a l’activitat de RIMA GASTRONÓMICA, SL en atenció al lloc, els continguts i la temàtica del lloc web del remitent.

4. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la informació

La persona usuària accepta que RIMA GASTRONÓMICA, SL no assumeix cap responsabilitat pel retard, l’eliminació, l’entrega errònia o l’error en desar comunicacions de persones usuàries o configuracions personals. RIMA GASTRONÓMICA, SL tampoc no es fa responsable de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web ni dels danys i perjudicis produïts en la persona usuària o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al lloc web.

4.2 De la qualitat del servei

Ens reservem el dret a negar-nos a prestar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o interrompre el servei totalment o parcialment en qualsevol moment, amb o sense avís previ. L’ús del lloc web està subjecte a tota la normativa aplicable i la persona usuària és l’única responsable del contingut de les seves comunicacions a través del lloc web. L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de RIMA GASTRONÓMICA, SL de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a la persona usuària, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics maliciosos. RIMA GASTRONÓMICA, SL no es fa responsable dels danys produïts en els equips informàtics de les persones usuàries o de tercers durant la prestació del servei del lloc web. RIMA GASTRONÓMICA, SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de l’accés o l’ús dels continguts o el lloc web. Entre altres, i a títol enunciatiu i no limitatiu, RIMA GASTRONÓMICA, SL no es fa responsable de les circumstàncies següents:

 • la falta de manteniment i funcionament efectiu del lloc web i/o dels seus serveis o continguts.
 • la falta d’utilitat del lloc web o els continguts per a qualsevol activitat.
 • l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • la recepció, l’obtenció, l’emmagatzematge, la difusió o la transmissió, per part de les persones usuàries, dels continguts.
 • l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes d’aquest avís legal o la bona fe i l’ordre públic del lloc web o els seus continguts per part de les persones usuàries.

4.3 De la disponibilitat del servei

L’accés al lloc web requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, la qualitat, la continuïtat i el funcionament dels quals no corresponen a RIMA GASTRONÓMICA, SL. Per això, els serveis prestats a través del lloc web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del lloc web. RIMA GASTRONÓMICA, SL no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a la persona usuària que provoquin errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, errors informàtics o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del lloc web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

4.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del lloc web

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a la persona usuària accedir a altres llocs web (en endavant, «llocs enllaçats»). En aquests casos, RIMA GASTRONÓMICA, SL actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic («LSSI») i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que la persona usuària consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, li ho pot comunicar a RIMA GASTRONÓMICA, SL d’acord amb el procediment i els efectes que s’estableixen a la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació impliqui l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests ni la recomanació, promoció o identificació de RIMA GASTRONÓMICA, SL amb les manifestacions, els continguts o els serveis que s’hi ofereixen. Els llocs enllaçats es faciliten únicament a l’efecte de referència. Si bé RIMA GASTRONÓMICA, SL només facilita enllaços a llocs web que, a parer seu, compleixen la legislació aplicable, RIMA GASTRONÓMICA, SL no coneix ni aprova els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponiblitat, l’error i la inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni de cap altre dany que no sigui directament imputable a RIMA GASTRONÓMICA, SL.

Ens reservem el dret de retirar o bloquejar l’accés a aquests continguts sota sospita que eventualment poguessin ser il·lícits o lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització i per descomptat en aquells casos en què en tinguem coneixement efectiu, ja sigui per resolució judicial, ordre administrativa o per qualsevol altre mitjà.

5. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que la persona usuària o qualsevol altra persona usuària d’internet tinguessin coneixement que els llocs enllaçats remeten a llocs els continguts o serveis dels quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, es poden posar en contacte amb RIMA GASTRONÓMICA, SL i indicar els punts següents:

 1. Dades personals de la persona comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 2. Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc enllaçat;
 3. En el supòsit de violació de drets, com els de propietat intel·lectual i industrial, les dades personals de la persona titular del dret infringit quan sigui una persona diferent de la persona comunicant. Així mateix, han d’aportar el títol que acrediti la legitimació de la persona titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte de la persona titular quan sigui una persona diferent del comunicant;
 4. Declaració expressa que la informació que figura en la reclamació és exacta. La recepció per part de RIMA GASTRONÓMICA, SL de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposa, segons el que s’estableix a la LSII, el coneixement efectiu de les activitats i/o els continguts indicats per la persona comunicant. Així mateix, han d’aportar el títol que acrediti la legitimació de la persona titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte de la persona titular quan sigui una persona diferent del comunicant, així com la declaració expressa que la informació que figura en la reclamació és exacta.

6. Durada i modificació

Les condicions d’aquest avís legal seran vigents fins que siguin modificades i RIMA GASTRONÓMICA, SL pot efectuar aquests canvis, que es comunicaran a la persona usuària. RIMA GASTRONÓMICA, SL pot suprimir, afegir o modificar tant els continguts com els serveis que presta, així com la manera en què aquests apareixen localitzats o presentats. S’entenen com a vigents les condicions que estiguin publicades en el moment en què la persona usuària accedeixi al lloc web. RIMA GASTRONÓMICA, SL us convida a consultar aquest avís legal de manera periòdica.

7. Legislació i jurisdicció competent

Aquest avís legal es regeix en tots i cada un dels seus punts per la llei espanyola per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb aquest avís legal o la relació entre aquestes.

8. Finalitats per al tractament

Les finalitats de la recollida de dades del nostre lloc web són les següents:

 • L’atenció de sol·licituds fetes per les persones usuàries del lloc web.
 • La inclusió de contactes a l’agenda.
 • La prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
 • La realització d’estudis de tendències de gustos i preferències de les nostres persones consumidores.
 • L’enviament de butlletins amb informació comercial, descomptes i promocions.

9. Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies quan una persona usuària navega pels llocs i pàgines web del lloc web. Les cookies que aquest utilitza s’associen únicament amb una persona usuària anònima i el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes el nom i els cognoms de la persona usuària. Gràcies a les cookies, resulta possible reconèixer les persones usuàries registrades després que aquestes s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i els serveis reservats exclusivament per a elles. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els fitxers cookie creats per aquests proveïdors. Les dades identificatives de la persona usuària són xifrades per més seguretat.

La persona usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i per impedir que s’instal·lin al seu disc dur. Consulteu les instruccions i els manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per fer servir el lloc web, no fa falta que la persona usuària permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web; això no obstant, en aquest cas caldrà que la persona usuària es registri com a tal a cada un dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ.

De la mateixa manera, els nostres servidors web detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per la persona usuària. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet el processament posterior de les dades a fi d’obtenir mesuraments estadístics que ens permetin saber el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als nostres serveis web, etc.

10. Consentiment

La persona usuària pot remetre un comunicat a l’adreça electrònica dpd@grupodanigarcia.com identificat amb la referència «Protecció de dades» per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oblit, limitació, portabilitat i oposició.